immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 20-May-2022

Vikram Samvat : 2078, Vaishakha, Krishna, Panchami
Jain Aradhana Tithi : Panchami
Month : Vaishakha
Paksh : Krishna
Tithi : Panchami : ENDS AT 17-31
NAKSHATRA : U.SHADHA : ENDS AT 25-19
YOGA : Subh : ENDS AT 11-26
Karan : Kaulav : ENDS AT 06-55
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : DHAN & Chandra : MAKAR begins at : 08-46

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - U.SHADHA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 03-18
2 Makar 08-46
3 Kumbh 14-17
4 Meen 19-48

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Vrishabha 04-48-59 Surya Gati 57-44 Surya Kranti 19-56    
Moon 05:30 Dhanu 28-00-21 Moon Gati 437-07 Moon Kranti 26-07 Moon Shar 04-34
Moon 17:30 Makara 05-17-28 Moon Gati 432-37        
Planets                
Mangal Meena 02-07            
Budha Vrishabha 07-35            
Guru Meena 07-32            
Shukra Meena 25-47            
Shani Kumbha 00-53            
Rahu Mesha 28-00            
Harshal Mesha 21-28            
Neptune Meena 21-52            
Pluto Makara 04-20            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Guru REVATI 4 Meen 23-46

Pacchakkhans For Cities : For 20-May-2022

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 05-59 05-55 06-05 04-56 05-30 05-44
suryast 19-13 18-37 19-06 18-10 19-05 18-27
navkarsi 06-47 06-43 06-53 05-44 06-18 06-32
porsi 09-17 09-06 09-20 08-15 08-54 08-55
sadhaporsi 10-57 10-41 10-58 09-54 10-35 10-30
purimadh 12-36 12-16 12-35 11-33 12-17 12-05
avaddha 15-55 15-27 15-50 14-51 15-41 15-16
srdogato 06-47 06-43 06-53 05-44 06-18 06-32
srchargati 07-35 07-31 07-41 06-32 07-06 07-20
srchagati 08-23 08-19 08-29 07-20 07-54 08-08
sadogati 18-25 17-49 18-18 17-22 18-17 17-39
sachargati 17-37 17-01 17-30 16-34 17-29 16-51
sachagati 16-49 16-13 16-42 15-46 16-41 16-03

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.