immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 14-July-2020

Vikram Samvat : 2076, Ashadha, Krishna, Navami
Jain Aradhana Tithi : Navami
Month : Ashadha
Paksh : Krishna
Tithi : Navami : ENDS AT 20-26
NAKSHATRA : ASHWINI : ENDS AT 14-08
YOGA : Dhriti : ENDS AT 23-37
Karan : Taitil : ENDS AT 07-20
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : MESHA

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - ASHWINI

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Dhan 11-15
2 Vrishabh 17-59
3 Mithun 00-44
4 Kark 07-27

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Mithuna 27-52-54 Surya Gati 57-14 Surya Kranti 21-38    
Moon 05:30 Mesha 09-02-37 Moon Gati 358-10 Moon Kranti 08-29 Moon Shar 04-20
Moon 17:30 Mesha 15-00-47 Moon Gati 359-56        
Planets                
Mangal Meena 15-05            
Budha Mithuna 11-28            
Guru Dhanu 28-15            
Shukra Vrishabha 17-00            
Shani Makara 05-01            
Rahu Mithuna 03-46            
Harshal Mesha 16-07            
Neptune Kumbha 16-43            
Pluto Dhanu 29-38            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
- - - - - -

Pacchakkhans For Cities : For 14-July-2020

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 06-04 06-02 06-11 05-02 05-34 05-52
suryast 19-26 18-49 19-18 18-22 19-19 18-38
navkarsi 06-52 06-50 06-59 05-50 06-22 06-40
porsi 09-25 09-14 09-28 08-22 09-01 09-03
sadhaporsi 11-05 10-50 11-06 10-02 10-44 10-39
purimadh 12-45 12-25 12-44 11-42 12-27 12-15
avaddha 16-06 15-37 16-01 15-02 15-53 15-26
srdogato 06-52 06-50 06-59 05-50 06-22 06-40
srchargati 07-40 07-38 07-47 06-38 07-10 07-28
srchagati 08-28 08-26 08-35 07-26 07-58 08-16
sadogati 18-38 18-01 18-30 17-34 18-31 17-50
sachargati 17-50 17-13 17-42 16-46 17-43 17-02
sachagati 17-02 16-25 16-54 15-58 16-55 16-14

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.