immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1 immagine 1

Todays Panchang : for 27-January-2022

Vikram Samvat : 2078, Paush, Krishna, Dasami
Jain Aradhana Tithi : Dasami
Month : Paush
Paksh : Krishna
Tithi : Dasami : ENDS AT 26-18
NAKSHATRA : VISHAKHA : ENDS AT 08-52
YOGA : Vriddhi : ENDS AT 25-05
Karan : Vanij : ENDS AT 15-30
Chandra Rashi Pravesh : Udit Chandra : VRISHIK

CHANDRA Nakshatra Charan Pravesh

NAKSHATRA - ANURADHA

Charan Namansh Hour - Minutes
1 Simha 08-52
2 Kanya 14-29
3 Tula 20-06
4 Vrishchik 01-40

Planetory Position Of SUN & Other Planets

Planets Rashi Deg-Min-Sec Graha Gati Kala-Vikala Graha Kranti Ansh-Kala Graha Shar Ansh-Kala
Surya Makara 12-50-42 Surya Gati 61-00 Surya Kranti 18-31    
Moon 05:30 Tula 01-20-30 Moon Gati 427-10 Moon Kranti 18-49 Moon Shar 00-20
Moon 17:30 Tula 08-27-39 Moon Gati 431-21        
Planets                
Mangal Dhanu 07-38            
Budha Makara 04-50            
Guru Kumbha 11-54            
Shukra Dhanu 17-02            
Shani Makara 20-44            
Rahu Vrishabha 04-00            
Harshal Mesha 16-41            
Neptune Kumbha 16-08            
Pluto Makara 02-37            

GRAHA Nakshatra Charan Pravesh

Graha Rashi Nakshatra Charan Namansh Hr-Min
Surya SHRAVAN 2 Vrishabh 17-02

Pacchakkhans For Cities : For 27-January-2022

Select City:
Pacchakkhan Ahmedabad Bangalore Bombay Calcutta Delhi Madras
suryoday 07-23 06-48 07-15 06-19 07-13 06-37
suryast 18-22 18-17 18-27 17-19 17-54 18-06
navkarsi 08-11 07-36 08-03 07-07 08-01 07-25
porsi 10-07 09-40 10-03 09-04 09-53 09-29
sadhaporsi 11-30 11-06 11-27 10-27 11-13 10-56
purimadh 12-52 12-32 12-51 11-49 12-34 12-22
avaddha 15-37 15-25 15-39 14-34 15-14 15-14
srdogato 08-11 07-36 08-03 07-07 08-01 07-25
srchargati 08-59 08-24 08-51 07-55 08-49 08-13
srchagati 09-47 09-12 09-39 08-43 09-37 09-01
sadogati 17-34 17-29 17-39 16-31 17-06 17-18
sachargati 16-46 16-41 16-51 15-43 16-18 16-30
sachagati 15-58 15-53 16-03 14-55 15-30 15-42

Shree Seemandharswami Jain Panchang

Divya Ashish : Charitrachudamani Acharya Shri Kailashsagarsurishwarji M.S.

Prerak : Jyotishagya Acharya Shri Kalyansagarsurshwarji M.S.

Shubh Ashirwad Data : ShashanPrabhavak Acharya Shri Padmasagarsurishwarji M.S.

Sanyojak : Jyotirvid Acharya Shri Arunodayasagarsurishwarji M.S.

Panchang Ganit : Ganivraya Shri Arvindsagarji M.S.